สนับสนุนน้ำดื่ม เครื่องอุปโภค และสิ่งของสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติภารกิจแก้ไขปัญหาไฟป่า

ในทุก ๆ ปี บริษัทวีระพานิช เชียงใหม่ จำกัด สนับสนุนน้ำดื่ม เครื่องอุปโภคและสิ่งของสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการปฎิบัติภารกิจแก้ไขปัญหาไฟป่า เพื่อลดหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่