เลี้ยงอาหารและรดน้ำดำหัวที่บ้านธรรมปกรณ์

ทำบุญที่บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ (บ้านพักผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561 ได้เลี้ยงอาหารและดำหัวคนเฒ่าคนแก่ เพื่อเป็นตัวอย่างในการการส่งเสริมให้เรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน รู้กาละเทศะ และช่วยเหลือสังคมให้กับทีมงานวีระพานิช